Хвостохранилище „Ерма река“ отново замърси Върбица

nuocban_28915296На 09.03.2017г. се констатира отново промяна в качеството на водите в река Върбица. В тази връзка дъждовни води за кратък период от време е довел до размиване на утаения хвост в реката и рязко размътване на водите в утаечното езеро и преливането им през шахтовия преливник.
Във връзка със създалата се ситуация е предприето своевременно пробонабиране от река Върбица и пробите са изпратени за анализ в акредитирана лаборатория.
Химичния състав на водата от анализите, ще бъдат определящи за необходимостта от предприемане на последващи превантивни действия .
До получаване на резултати от анализите на лабораторията, които да гарантират качеството на водата, информираме жителите на село Старцево и град Златоград, че отново е преустановено подаването на вода от шахтовите кладенци, разположени в района на Пресека.
В момента няма основание за притеснения за качеството на водата, защото към водоснабдителната мрежа на село Старцево и град Златоград се подава питейна вода само от шахтовия кладенец в река Неделинска, съобщиха от пресцентъра на Община Златоград.

Коментари

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0